Стан місцевого імунітету в порожнині рота у осіб старечого віку в передімплантаційної періоді

0

Стан місцевого імунітету в порожнині рота у осіб старечого віку в передімплантаційної періоді

Ліхота А.Н., Камалов Р.Х., Коваленко В.В., Пономаренко В.О., Горобець О.В., Розова Є.В.

Українська військово-медична академія, кафедра щелепно-лицевої хірургії та стоматології, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ

 

Введення

Збільшення частки літніх і старих людей в структурі населення України формує одну з найважливіших проблем охорони здоров'я - геронтологічну спрямованість сучасної медицини. При старінні створюються певні умови для розвитку різних соматичних захворювань, які можуть формувати поєднану патологію, знижуючи фізичні та адаптаційні можливості організму [1, 11]. Зокрема, це відноситься і до стоматологічним захворюванням у осіб старших вікових груп [4, 5]. У таких осіб відбувається збільшення питомої ваги захворювань тканин пародонта дистрофічного характеру, прогресивно наростаюче пропорційно віку пацієнтів. Потреба в хірургічної та ортопедичної стоматологічної допомоги таким пацієнтам часто досягає 100% [7, 10]. Складність прогнозування результатів проведеного лікування пов'язана з наявністю вікових змін імунітету, в тому числі і місцевого в порожнині рота, системи неспецифічної антимікробної захисту слизових, що супроводжується виснаженням резерву адаптаційних можливостей організму. У святи з цим, зростає ймовірність розвитку ускладнень при використання для лікування адентії сучасного хірургічного методу - дентальної імплантації. Для зменшення частоти ускладнень в постімплантаціонних періоді необхідно враховувати вікові особливості показників місцевого імунітету в порожнині рота перед проведенням імплантації.

У зв'язку з цим, метою цього дослідження була оцінка місцевого імунітету у пацієнтів старечого віку в передімплантаційної періоді.

Матеріали та методи дослідження.

Перед проведенням дентальної імплантації нами було обстежено 20 пацієнтів віком 75-95 років, з них: 15 чоловіків і 5 жінок, з повною адентією. Контрольної служила група осіб у віці 35-55 років без вираженої стоматологічної патології, рондомізірованная по підлозі. Для оцінки стану місцевого імунітету в порожнині рота визначали концентрацію в слині імуноглобулінів: SIgA, IgA і IgG за методом Манчіні [8]. Определенгіе змісту лактоферину (ЛФ) в слині здійснювали методом імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням наборів «лактоферину-ІФА-БЕСТ» (Росія). Результати ІФА реєстрували спектрофотометрично, вимірюючи оптичну щільність у двохвильовому режимі: основний фільтр - 450 нм, референс-фільтр - в діапазоні 620-650 нм.

Отримані результати проаналізовані за допомогою статистичного методу з використанням критерію Стьюдента. Результати вважали статистично достовірними при значеннях р <0,05.

Результати та їх обговорення.

Проведені дослідження показали, що у обстежених пацієнтів старечого віку спостерігалися виражені вікові зміни місцевого імунітету, показником чого були достовірні відмінності в концентраціях імуноглобулінів, що визначаються в слині у осіб 35-55 і 75-95 років (Табл. 1).

З представлених даних випливає, що у пацієнтів старечого віку відбувається виражене (більш, ніж у 10 разів) зниження концентрації в слині секреторного імуноглобуліну А. При цьому концентрації імуноглобуліну А в обох групах достовірно не розрізнялися. Виявлено також різке (більш, ніж у 26 разів) збільшення в слині концентрації імуноглобуліну G.

Таблиця 1 - Концентрації імуноглобулінів в слині обстежуваних пацієнтів, г / л (M ± m)

Групи обстежених

SIgA

IgA

IgG

35-55 років

1,42±0,08

0,30±0,02

0,10±0,01

75-95 років

0,14±0,02*

0,33±0,05

2,60±0,70*

* - р <0,05 відносно групи осіб 35-55 віку

Відомо, що одним з імуноглобулінів грає важливу роль в захисті слизової оболонки порожнини рота від факторів, є секреторний імуноглобулін А (SIgA). SIgA відповідає за місцеву захист, а його регуляторна роль в поєднанні з місцевим синтезом, і секрецією відрізняють імунітет слизових оболонок [3,6]. Він здійснює різні захисні функції за допомогою взаємодії з рецепторами імунної системи, що оберігає слизові оболонки від проникнення мікроорганізмів у тканини. SIgА може зв'язувати токсини і разом з лактоферрином проявляє бактерицидну і антивірусну активність. Зниження SIgА вказує на недостатність функції місцевого імунітету. Показано також, що при зниження місцевого імунітету, і зокрема SIgA, ризик розвитку хронічної патології, в тому числі періімплантіта, генералізованого пародонтиту, гінгівітів і т.п. При низькому рівні SIgA зустрічальність такої патології може збільшуватися до 86%. Тобто, зниження даного імуноглобуліну в слині в результаті будь-якого шкідливого впливу призводить до порушення місцевого захисту слизових оболонок, що, в свою чергу є фактором для виникнення постімплантаціонних ускладнень [12-14]. Отже, на підставі отриманих даних, у осіб старечого віку з високим ступенем ймовірності можна чекати порушень процесів репаративної регенерації в післяопераційному періоді.

У процесі досліджень не виявлено вікових відмінностей концентрації IgA. Така особливість, ймовірно, обумовлена ​​тим, що значні зміни вмісту IgA в біологічних рідинах організму спостерігається при захворюваннях, що призводять до виснаження імунної системи, при аутоімунних захворюваннях і розвитку злоякісних новоутворень, що не було діагностовано у обстежених пацієнтів.

Імуноглобулін G є основним сироватковим імуноглобуліном і практично не визначається в слині здорових людей середнього віку. Надходження IgG в слину може спостерігатися лише при підвищенні проникності гемотопаренхіматозного бар'єру слизової оболонки ясен, яке спостерігається внаслідок іволютівних змін у осіб старечого віку [4, 5, 8]. У зв'язку з цим, виявлене різке зростання концентрації IgG в слині осіб 75-95-річного віку, свідчить про порушення у даних пацієнтів трофічних і мікроциркуляторних процесів, що, безсумнівно, буде негативно позначатися на перебігу процесів репаративної регенерації в постімплантацімонном періоді.

Ще одним компонентом імунної системи організму є лактоферин, який бере участь у забезпеченні неспецифічного гуморального імунітету, регулює функції імунокомпетентних клітин. ЛФ надає потужний бактерицидну і бактеріостатичну дію на цілий ряд мікроорганізмів, будучи важливою складовою системи неспецифічної антимікробної захисту слизових оболонок, у тому числі і в порожнині рота.При обстеженні осіб старечого віку було виявлено, що концентрація ЛФ в слині перевищувала його зміст у обстежуваних 35-55-річного віку в 3,6 рази (Мал.. 1).

Малюнок 1 - Вікові зміни концентрації лактоферину.

                      * - p<0,05

Вважається, що ЛФ може бути маркером для оцінки рівня пародонтопатии, що може бути пов'язано з посиленням у пацієнтів процесів перекисного окислення ліпідів, викликаного запально-дистрофічних процесом (Мал. 2), значною мікробної обсемененностью порожнини рота і з порушенням імунної відповіді організму в осіб старечого віку на тлі вторинного імунодефіциту, обумовленого наявністю геронтологічної общесоматической патології [2, 4, 5, 9]. 

Малюнок 2 - Наявність пародонтопатии у пацієнта А. (вік 75 років): б - гіпертрофована слизова оболонка верхньої щелепи, Б - гіпертрофована слизова оболонка нижньої щелепи.

Отримані результати свідчать про те, що у пацієнтів старечого віку виявлені суттєві порушення показників місцевої неспецифічної резистентності в порожнині рота, що свідчать про розвиток у них вторинного імунодефіциту. Це супроводжується розвитком гіпертрофії слизової альвеолярних відростків на тлі повної адентії, зміною судинного малюнка і кольору слизової оболонки порожнини рота. Такі порушення можуть призводити до ускладненого перебігу процесів репаративної регенерації при проведенні планових оперативних втручань - дентальної імплантації. Для оптимізації протікання післяопераційного періоду профілактично в передопераційному періоді необхідно використовувати препарати, що впливають на рівень місцевого імунітету в порожнині рота.

Висновки

Показано, що у хворих старечого віку спостерігалися виражені вікові зміни місцевого імунітету в порожнині рота, показником чого були достовірні відмінності в концентраціях імуноглобулінів, що визначаються в слині: виражене (більш, ніж у 10 разів) зниження концентрації секреторного імуноглобуліну А і різке (більш, ніж в 26 разів) збільшення концентрації імуноглобуліну G, а також зростання (в 3,6 рази) концентрації лактоферину.

Отримані результати свідчать про порушення показників місцевої неспецифічної резистентності в порожнині рота і про розвиток в осіб старечого віку вторинного імунодефіциту. Такі порушення можуть призводити до ускладненого перебігу процесів репаративної регенерації при проведенні планової дентальної імплантації і є показанням для профілактичного використання імуномодуляторів.

Література

1. Алімскій А.В. Геронтостоматологія: сьогодення та перспективи // Стоматологія для всіх. - 1999. - №1. - С. 29 - 31.

2. байрікі І.М. Спосіб профілактики атрофії тканин протезного ложа при повній відсутності зубів у літніх // Самарський мед. жур. - 2001. - №4. - С.45.

3. Бєляєва М.М., Шамарін А.А., Петрова І.В., Малишева А.Г. Зв'язок змін слизових оболонок носа і рота з імунним статусом при дії факторів навколишнього середовища // Гігієна і санітарія. - 2001. - № 5. - С. 62-64.

4. Грудянов А.І., Найговзіна Н.Б .. Овсянников В.А. Стан тканин зубів і пародонта у осіб похилого та старечого віку залежно від доступності стоматологічної допомоги // Пародонтологія. - 2007. - № 4. - С. 71-75.

5. Епишев В.А., Зуфара А.А., Луневі М.Г. Стан порожнини рота у осіб похилого та старечого віку, основи тактики лікаря при наданні їм стоматологічної допомоги // Мед. журн. Узбекистану. - 1990. - №4. - С. 41-44.

6. Іванов В.Д., Маковецька А.К. Можливості використання неінвазивних імунологічних методів в оцінці здоров'я населення. // Неінвазивні методи в оцінці здоров'я населення / Под ред. Ю.А. Рахманіна. - М. - 2006. - С. 112-125.

7. Карюхін Е.В. Старіння населення: демографічні показники // Стоматологія. - 2000. - 6. №1-2. - С. 56-61.

8. Рабсон Л., Ройт А., Делвіз П. Основи медичної імунології / Пер. з англ. - М .: світ.- 2006. -320с.

9. Рязанцев С.В., Хмельницька Н.М., Тирнова Є.В. Роль слизової оболонки в захисті ЛОР-органів від потенційно патогенних для організму антигенних факторів // Вісник оториноларингології. - 2000. - №3. - С. 60-64.

10. Сухарєв А.Є., Булах Н.А., Єрмолаєва Т.Н., Крупнов П.А., Крилов Г.Ф., Оганесян Ю.В. Реформи і модернізації охорони здоров'я в «дзеркалі» медичної статистики // Фундаментальні дослідження. - 2010. - № 11 - С. 121-127

11. Haraszthy V.I., Zambon J.J., Trevisan M.J. Ідентифікація збудників захворювань пародонту в атеросклеротичних // Periodontal. - 2000. - V. 71, N 10. - Р 1554-1560.

12. Salvi S., Holgate S.T. Could the airway epithelium play an important role in mucosal immunoglobulin A production? // Clin. Exp. Allergy. - 1999. - Vol. 29, №12. P. 1597-1605.

13. Wines B.D., Hogarth P.M. IgA receptors in health and disease // Tissue Antigens. - 2006. - Vol. 68, №2. - P. 103-114.

14. Woof J.M., Kerr M.A. The function of immunoglobulin A in immunity // J. Pathol. - 2006. - V.l. 208, №2. - P. 270-282.